របៀបធ្វើអោយវីឌីអូមានបរទេសចូលមើល-How To Rank Youtube Channel To Europe And Increase View - Management Information Systems

Breaking

16 July 2019

របៀបធ្វើអោយវីឌីអូមានបរទេសចូលមើល-How To Rank Youtube Channel To Europe And Increase ViewIn This vidoe I will share the way that i got Monetization and Increase View everyday.
Guide : How videos get more view by use Title , Tag , Description, Thumbnail and share to other Social Media 1.​Facebook Page (ត្រូវមានហ្វេស៍ប៊ុកផេក កាន់តែច្រើនកាន់តែល្អ) 2.Facebook Group (ត្រូវចូលក្រុមអោយបានច្រើនតាមតែអាចធ្វើបាន) 3. Facebook Messenger (រៀនប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នានិងរៀនស្គាល់គ្នា) 4. Share in Instagram How To Rank Channel To Europe 1. Make Blogger (បង្កើតប្លុកកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អ) 2. Share in twitter (ភាគច្រើនបរទេសលេង twitter) 3. Share in Linked 4. Share in Youtube Community 5. YouTube Super Chat 6. We need to Commend on Europe channel. (is the good way) (យើងត្រូវខំមិនល្អៗ និងអោយត្រូវជាមួយនឹងអត្ថន័យរបស់វីឌីអូ មានន័យថាយើងត្រូវមើលវីឌីអូរបស់គេពីដើមដល់ចប់ឬអោយបានពាក់កណ្តាយដែរ* ចឹងពេលគេឃើញយយើងខំមិនល្អគេនឹងអរគុណឬឆ្លើយតប ឬបើមានសំណាងគឺគេនឹងចុចចូលឆានែលយើងនិងមើលវីឌីអូយើងវិញមិនខាន**) ចំណាំៈ ពេលគ្រប់គោលការណ៍1000Sub និង 4000 ម៉ោងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការស្នើសុំទៅកាន់យូធូបបន្ទាប់ពីរង់ចាំលើសពី១ខែ*សូមធ្វើតាមវីឌីអូខាងក្រោម (After you got 1000sub and 4000h Please follow below video)-How To Send Email To YouTube for Enable Monetization https://youtu.be/mPrBqQWgT-Q -------------------------------------------- ចំណាំៈ ត្រូវរៀបចំមុនពេលស្នើសុំ របៀបរៀបចំChannelអោយស្អាតមុនពេលស្នើសុំបើករកលុយជាមួយយូធូប How To Make Your YouTube Channel Good Standing In 2019 https://youtu.be/C1SxfC-gIUE ការបង្ហាញប្រាក់ដែលខ្ញុំទទួលបានពីយូធូបន្ទាប់ពីយួធូបបើកអោយរកលុយ - How Much Money Do I Get From YouTube https://youtu.be/HhEYOja0Els របៀបដាក់ពាណិជ្ជកម្មបន្ថៃមដើម្បីបានលុយកាន់តែច្រើន How To Insert Ad Breaks in Youtube Video , Make More Monetize Ads https://youtu.be/xhSY6GEwT0E របៀបធ្វើអោយវីឌីអូមានបរទេសចូលមើល-How To Rank Youtube Channel To Europe And Increase View https://youtu.be/yWbRW8m4g1c របៀបធ្វើអោយវិឌីអូ Rank កើនចំនួនអ្នកទស្សនា - How To Make YouTube Video Top Rank 2019 https://youtu.be/5b2LiHTH_FE របៀបធ្វើអោយទាក់ទាញអ្នកមើលវីឌីអូកាន់តែច្រើនជាងមុន How To Increase Video View With Good Title , Tag, and Description In YouTube https://youtu.be/prf_SZtesjM របៀបដាក់អក្សរពណ៌ខៀវ ឬ ពាក្យពិសេសដើម្បីអោយគេងាយស្រួលរក # How To Insert Keyword In YouTube Video Fast Search https://youtu.be/xFcT_PydBRk របៀបធ្វើរូបដាក់ក្នុងវីឌីអូយូធូបអោយគេចូលមើលវីឌីអូកាន់តែច្រើន How To Design Youtube Thumnail for Increase View https://youtu.be/00MkXYDNtK4 របៀបបង្កើតប្លុក How To Create Blogspot Step by Step After Have Gmail Account https://youtu.be/sMFOXl0W-mY?list=PLM... ************************************** Check below link about Microsoft Program for Office Work👇 1-Microsoft Word Play List https://www.youtube.com/watch?v=Od4Wz... 2-Microsoft Excel Play List https://www.youtube.com/watch?v=GgaV_... 3-Microsoft Power Point Play List https://www.youtube.com/watch?v=XU2x7... Check below link about Design Program 👇 1-Adobe Photoshop https://www.youtube.com/watch?v=GIvTN... 2-Adobe Illustator https://www.youtube.com/watch?v=wGKUn... 3-Adobe Indesign https://www.youtube.com/watch?v=_FiuF... CONNECT WITH DOLA HY ON SOCIAL MEDIA Facebook : https://www.facebook.com/HY.DOLA Facebook Page : https://www.facebook.com/iKnowMIS/ Blogger : https://iknowiteach.blogspot.com Twitter : https://twitter.com/hydola168 Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dola-hy-5... #HY_DOLA,#iKnowiTeach Please subscribe me Channel to get more video update Video! Thank you

No comments:

Post a Comment