ក្បួនលុបមេរោគពីកុំព្យូទ័រ - Management Information Systems

Breaking

15 September 2016

ក្បួនលុបមេរោគពីកុំព្យូទ័រ


Command sMrab;ebIk Attribute
 [attrib -h -r -s -a "C:\ MS-DOS.COM"]
Command sMrab;lub
del "c:\MS-DOS.COM" /q
Note :
          [C:\]   eQµaH [Drive]
          [MS-DOS.COM]  CaeQµaHemeraK
          [ -   ]   sMKal;CasBaØasMrab;bgðajnUveQµaH File rW Folder EdlmanenAkñúg Drive
          [-H ]   Hidden file attribute
[-R ]  Read-Only file attribute
[-S ]  System file attribute
[-A ]  Archive file attribute
[del]   Ca Command eRbIsMrab;lub
          [ /S ]  Makes the change on all matching files in the current folder 
                     (directory) and any subfolders
[/D ]  Make the change to the folder (directory) as well
[/q ]   eRbIedIm,IbiTnUvsMnYrEdl)ansYr faetIlub rW minlub

1-edIm,IlubemeraKeQµaH
          Secret.exe
          AutoRun.inf
dMbUgRtUvsresr Command edIm,IbgðajnUvemeraKenaHCamunsin
C:\>attrib -a -h -s –r
reboblub File [AutoRun.inf] nig Folder [Secret.exe]
C:\>del AutoRun.inf
C:\>del Secret.exe

Code:
cd\

attrib -a -h -r -s "C:\WINDOWS\userinit.exe"
attrib -a -h -r -s "C:\WINDOWS\system32\system.exe"
attrib -a -h -r -s "C:\autorun.inf"
attrib -a -h -r -s "C:\Secret.exe"

attrib -a -h -r -s "D:\autorun.inf"
attrib -a -h -r -s "D:\Secret.exe"

attrib -a -h -r -s "E:\autorun.inf"
attrib -a -h -r -s "E:\Secret.exe"

attrib -a -h -r -s "F:\autorun.inf"
attrib -a -h -r -s "F:\Secret.exe"

attrib -a -h -r -s "G:\autorun.inf"
attrib -a -h -r -s "G:\Secret.exe"

attrib -a -h -r -s "H:\autorun.inf"
attrib -a -h -r -s "H:\Secret.exe"

attrib -a -h -r -s "I:\autorun.inf"
attrib -a -h -r -s "I:\Secret.exe"

attrib -a -h -r -s "J:\autorun.inf"
attrib -a -h -r -s "J:\Secret.exe"

attrib -a -h -r -s "K:\autorun.inf"
attrib -a -h -r -s "K:\Secret.exe"

attrib -a -h -r -s "L:\autorun.inf"
attrib -a -h -r -s "L:\Secret.exe"

attrib -a -h -r -s "M:\autorun.inf"
attrib -a -h -r -s "M:\Secret.exe"

attrib -a -h -r -s "N:\autorun.inf"
attrib -a -h -r -s "N:\Secret.exe"


del "C:\WINDOWS\userinit.exe" /q
del "C:\WINDOWS\system32\system.exe" /q
del "C:\autorun.inf" /q
del "C:\secret.exe" /q

del "D:\autorun.inf" /q
del "D:\secret.exe" /q

del "E:\autorun.inf" /q
del "E:\secret.exe" /q

del "F:\autorun.inf" /q
del "F:\secret.exe" /q

del "G:\autorun.inf" /q
del "G:\secret.exe" /q

del "H:\autorun.inf" /q
del "H:\secret.exe" /q

del "I:\autorun.inf" /q
del "I:\secret.exe" /q

del "J:\autorun.inf" /q
del "J:\secret.exe" /q

del "K:\autorun.inf" /q
del "K:\secret.exe" /q

del "L:\autorun.inf" /q
del "L:\secret.exe" /q

del "M:\autorun.inf" /q
del "M:\secret.exe" /q

del "N:\autorun.inf" /q
del "N:\secret.exe" /q

cls
@ECHO OFF
ECHO                                HY DOLA
ECHO                   Copyright 2009, All Rights Reserved
ECHO                      Producer by: Mr. Hy Dola
ECHO                      License type: DOLA
ECHO                    E-Mail: Hy.dola@yahoo.com
ECHO                            Tel: 011 388 358
ECHO                          
pause


No comments:

Post a Comment